Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - wizyta - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Logotypy unijne projektu
W ramach realizacji projektu “Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” pracownicy naszej Uczelni uczestniczyli w wizycie studyjnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas pobytu mieli możliwość zapoznania się z rodzajami wsparcia edukacyjnego dla studentów z niepełnosprawnościami, adaptacjami procesu kształcenia oraz formami wsparcia psychologicznego. Zaprezentowano również ofertę Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych, w tym urządzenia do tworzenia grafik wypukłych, druku 3D, wydruków wielkoformatowych na różnych powierzchniach oraz precyzyjny laser do wycinania obiektów, pracownicy z zainteresowaniem poznawali możliwości takich urządzeń. Uczestnicy wizyty zapoznali się z działalnością Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących, odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów.

Wizyta organizowana w ramach Projektu Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.