Zapraszamy zainteresowanych do skorzystania z praktyk studenckich w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w Departamencie ds. Teleinformatyki.

PFRON oferuje możliwość realizacji praktyk w zakresie:

Dzięki praktykom realizowanym w PFRON studenci będą mieli możliwość:

Pełna oferta praktyk studenckich dostępna jest na stronie internetowej PFRONu.

Dodatkowe informacje w zakresie:

Plakat promujący praktyki. Treść plakatu w formie dostępnej znajduje się pod grafiką.
Treść plakatu:
Nagłówek o treści: Praktyki studenckie w IT.
Zapraszamy na praktyki studenckie w Departamencie do spraw Teleinformatyki w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu obsługi incydentów (pierwsza linia wsparcia) lub testowania oprogramowania.
Wymagania wobec kandydatów:

Wymogi formalne:

Zapewniamy:

Informacje:

Więcej informacji o praktykach, w tym o sposobach aplikowania: strona Biuletynu Informacji Publicznej PFRONu.
Hasło końcowe: Dołącz ITy!
W prawym dolnym rogu plakatu umieszczono logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi realizowanego przez Fundację Fuga Mundi projektu pod nazwą Absolwent.

Z myślą o osobach młodych, kończących studia w nadziei na płynne przejście ze ścieżki naukowej na zawodową, powstał projekt pod nazwą “ABSOLWENT”.

Projekt skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów wyższych (magister, licencjat, inżynier) oraz absolwentów do 5 lat po ukończeniu szkoły wyższej posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.

Bezpłatne szkolenie zawodowe: pracownik administracyjno-biurowy z elementami analizy danych

Gwarantujemy:

Kontakt:
e-mail: kielce@ffm.pl
tel. 534 036 447 lub 739 976 571
lub w biurze projektu: Planty 16c/5 Kielce.

Oferta realizowana jest w ramach projektów współfinansowanych ze środków PFRON, wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z regulaminem projektu.

Plakat promujący szkolenia w ramach projektu Absolwent. Treść alternatywna jest poniżej grafiki.

Treść plakatu:

Szkolenie realizowane w ramach projektu “Absolwent”: Pracownik administracyjno-biurowy z elementami analizy danych. Po prawej stronie od napisów zamieszczone jest zdjęcie przedstawiające grupę sześciu absolwentów i absolwentek w uczelnianych togach i biretach. Wszyscy się uśmiechają pozując do zdjęcia, a dwie absolwentki trzymają w rękach zawiązane wstążką rulony papieru.
Ciąg dalszy treści: Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • posiadać status osoby bezrobotnej,
 • być studentem ostatniego roku studiów wyższych bądź absolwentem do pięciu lat od ukończenia studiów.
 • Na lewo od napisów umieszczono zdjęcie cieszącej się absolwentki w uczelnianej todze i birecie.
  Ciąg dalszy treści: (Logo pinezki oznaczającej punkt nawigacyjny) Forma zdalna. (Logo kartki z kalendarza) Październik 2022.
  Telefon: kielce@ffm.pl
  Logo Fundacji Fuga Mundi.
  Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Logo PFRONu.

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Modułu Drugiego programu pilotażowego “Aktywny Samorząd” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje realizację modułu II programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

  W ramach tego modułu oferowana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

  Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia SOW już od dnia 1 marca 2022 roku.

  Termin zakończenia przyjmowania wniosków

  Termin ten wypada:

  Wysokość dofinansowania

  Warunki dofinansowania opisane są w ustępach od 10 do 24 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań (…)” w 2022 roku.

  Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr lub półrocze) wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

  Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia

  Dodatek (1000 lub 1500 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

  1. 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;
  2. 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
  3. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
  4. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów lub nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki lub udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
  5. 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
  6. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
  7. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
  8. 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
  9. 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

  Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50 procent kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2000 zł jest możliwe, ale jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

  Przekazanie przyznanych środków finansowych

  Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

  Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru lub półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły lub uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem lub programem studiów lub nauki.

  Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

  Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1000 lub 1500 zł ze zwiększeniami) jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

  przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

  Warunki zmniejszenia dofinansowania

  Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę lub uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr lub półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

  Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

  Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15 procent kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65 procent).

  Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

  Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

  Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego lub akademickiego.

  Warunki dopuszczalności pomocy w formie dofinansowania kosztów nauki zawarte są w ustępie 19 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań (…)” w 2022 r. Należy zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.

  Dodatkowo, przypominamy:

  Więcej szczegółów i harmonogram realizacji programu “Aktywny Samorząd” znajdują się na stronie PFRONu.

  Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem “Absolwent” realizowanym przez Fundację Fuga Mundi.

  Z myślą o osobach młodych, kończących studia w nadziei na płynne przejście ze ścieżki naukowej na zawodową, powstał projekt pod nazwą “ABSOLWENT”.

  Projekt skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów wyższych (magisterskich, licencjackich, inżynierskich) oraz absolwentów do 5 lat po ukończeniu szkoły
  wyższej posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.

  Fundacja gwarantuje:

  Kontakt: