Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - PFRON - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje realizację modułu II programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W ramach tego modułu oferowana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia SOW już od dnia 1 marca 2023 roku.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków

Termin ten wypada:

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ustępach: 10-24 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań (…)” w 2023 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia

Dodatek (1100 lub 1650 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 770 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;
 2. 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 3. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 4. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 5. 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 6. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 7. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
 8. 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 9. 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2200 zł jest możliwe, ale jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przekazanie przyznanych środków finansowych

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny
Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1.100 lub 1.650 zł ze zwiększeniami) jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich (szkół doktorskich) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65%).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

Warunki dopuszczalności pomocy w formie dofinansowania kosztów nauki zawarte są w ustępie 19 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań (…)” w 2023 r. Prosimy zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.

Dodatkowo, przypominamy:

Więcej szczegółów i harmonogram realizacji programu “Aktywny Samorząd” znajdują się na stronie PFRONu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz do udziału w konkursie “Otwarte Drzwi” organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły znajdują się na poniższym plakacie.

Tekst alternatywny do plakatu znajduje się poniżej grafiki.

Tekst alternatywny plakatu:
U góry umieszczono loga Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i konkursu “Otwarte Drzwi”. Pod grafikami zamieszczono następujące informacje:
Konkurs dla absolwentów!
Zapraszamy do udziału w konkursie “Otwarte drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.
Dla autorów prac doktorskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

Prace można składać w następujących kategoriach:

 1. rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 2. rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom z niepełnosprawnościami,
 3. dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 4. rehabilitacja medyczna.

Termin składania prac: do 20 września 2023 roku.
Zapraszamy do udziału!
Do Konkursu można nadsyłać prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.
Więcej informacji na stronie: otwartedrzwi.pfron.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi realizowanego przez Fundację Fuga Mundi projektu oraz szkolenia pod nazwą “Start kariery”. Informacja skierowana jest do absolwentów lub studentów kończących studia.

Fundacja Fuga Mundi przyjmuje zapisy na bezpłatne szkolenie w formie zdalnej w ramach projektu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Arkusze kalkulacyjne z edytorami tekstu w pracy biurowej

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia istnieje możliwość uzyskania zatrudnienia lub podjęcia stażu na stanowiskach zgodnych z tematyką kursu.

Oferujemy:

Oferta jest skierowana do:

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania cv na adres kielce@ffm.pl z dopiskiem w tytule “Szkolenie- START KARIERY”

Szczegóły pod numerem telefonu 739 976 571 lub 534 036 447.

Oferta realizowana jest w ramach projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Opis alternatywny plakatu umieszczono pod grafiką.
Opis plakatu:
Tytuł: Arkusze kalkulacyjne z edytorami tekstu w pracy biurowej
Treść: Kryteria:

Obok listy zdjęcie młodej kobiety o jasnych włosach korzystającej z laptopa leżącego na biurku, przy którym siedzi. Ubrana jest w czerwony sweter i nosi duże okulary z czerwonymi oprawkami.
Pod grafiką dalszy tekst: Zapraszamy. Szkolenie zawodowe w ramach projektu pod nazwą “Start kariery”. Kwiecień 2023 – forma zdalna.
Na lewo od tekstu znajduje się zdjęcie przedstawiające stół wokół którego siedzi co najmniej pięć osób. Na blacie leży uruchomiony laptop, notesy, kartki z wydrukowanymi wykresami i tekstami oraz jednorazowy kubek z ciepłym napojem. Część z osób trzyma w ręce długopisy. Jedna z osób trzyma obiema rękami uruchomiony tablet, na którym wyświetlają się wykresy.
Pod grafiką znajduje się tekst: Agencja zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi. Telefon: 534036447. E-mail: kielce@ffm.pl.
Na samym dole jest biały pasek z logo Fundacji Fuga Mundi oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na środku paska umieszczono tekst: Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogłoszeniem Fundacji Możesz Więcej, która rozpoczęła realizację projektu pod nazwą “ABSOLWENT z przyszłością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia u co najmniej 21, spośród 70 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w projekcie w okresie od 01.12.2022 r. do 30.09.2023 r. zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostających bez pracy, będących absolwentami szkoły wyższej lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, z terenu województwa świętokrzyskiego, poprzez kompleksowej indywidualne wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i uzyskaniu doświadczenia zawodowego przez osoby niepełnosprawne posiadające wykształcenie wyższe.
Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (tylko 14 Uczestników Projektu z niepełnosprawnością o stopniu lekkim) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z 2011 numer 127 pozycja 721, z poźniejszymi zmianami) spełniające następujące warunki:

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

Co jest oferowane w ramach projektu:

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
Biuro Projektu: ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce
Telefon: 577-999-418
e-mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl

Alternatywna treść plakatu dostępna jest pod grafiką.

Opis plakatu:
ABSOLWENT z przyszłością
Zapraszamy osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim, które:

Oferujemy:

Zapewniamy:

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pod tym tekstem znajduje się zdjęcie młodej kobiety ubranej w jasny płaszcz siedzącej na wózku inwalidzkim, która obiema rękami trzyma obręczy kół. W tle za nią widoczna jest zabudowa miasta. Fotografia pochodzi z portali Freepik.

Pod grafiką jest ciąg dalszy tekstu:
Biuro projektu: ul. Kasztanowa 12.34, 25-555 Kielce
telefon: 557 999 418
i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl

Termin realizacji projektu: 01.12.2022 do 30.09.2024

Na samym dole widoczne są logotypy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji Możesz Więcej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu “Absolwent”, w ramach którego realizowane będzie bezpłatne szkolenie wraz z możliwością odbycia stażu zawodowego po zakończeniu szkolenia. Oferta szkolenia skierowana jest do Studentów i Absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Elementy księgowości z fakturowaniem

W ramach szkolenia odbędzie się 105 godzin zajęć w formie zdalnej!

Aby wziąć udział w projekcie “Absolwent” należy spełniać poniższe kryteria:

Co zyskasz dzięki uczestnictwu w projekcie:

Zapraszamy do przesyłam cv na adres mailowy kielce@ffm.pl z dopiskiem “Szkolenie księgowość”

Kontakt :
Telefon: 739 976 571 lub 534 036 447
E-mail: kielce@ffm.pl
Adres: ul. Planty 16c/5 Kielce.

Oferta realizowana jest w ramach projektów współfinansowanych ze środków PFRON, wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z Regulaminem projektu.

Opis plakatu znajduje się pod grafiką.
Opis alternatywny plakatu:
Od góry widoczny napis: “Szkolenia – Staże – Praca” oraz tekst: “Start kariery”. Pod napisem jest rysunek młodych ludzi: kobiety i mężczyzny, którzy ubrani są w togi oraz birety. Skaczą do góry trzymając w rękach zwinięte w rulon dyplomy. Pomiędzy nimi znajduje się wybuchający dymek z napisem “Nie zwlekaj”.
Pod grafiką znajduje się tekst:
Jeśli jesteś:

Czekają na ciebie!

Fundacja Fuga Mundi, ul. Planty 16c lokal 5, 25-502 Kielce
kielce@ffm.pl; 534-036-447; 739-976-571
U dołu plakatu znajdują się logotypy Fundacji Fuga Mundi oraz PFRONu. Po środku zaś jest napis: “Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla Absolwenta.

Program jest skierowany do osób, które:

W ramach programu “S-A-M!” – Mieszkanie dla Absolwenta można otrzymać środki na wynajem mieszkania lub domu jednorodzinnego samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami. Z dofinansowania do kosztów wynajmu mieszkania można korzystać nawet przez 3 lata.

W pierwszych 12 miesiącach dofinansowanie wynosi 100 procent kosztów najmu, od 13 do 24 miesiąca – 70 procent kosztów najmu, a w ostatnim okresie, czyli od 25 do 36 miesiąca 40 procent kosztów najmu. Maksymalna miesięczna kwota dofinansowania w czwartym kwartale 2022 r. dla województwa świętokrzyskiego wynosi:

 1. dla miasta Kielce:
 2. dla gmin sąsiadujących z miastem Kielce:
 3. dla pozostałych gmin:

Informacje o wotach dofinansowania dla poszczególnych województw znajdują się na stronie internetowej PFRONu.

Szczegóły dotyczące programu “S-A-M” – Mieszkanie dla Absolwenta dostępne są na stronie Programu oraz pod numerem telefonu 41 23 09 700 lub 41 23 09 741.

Program finansowany jest ze środków PFRON. Można skorzystać z niego w PCPR w powiecie w miejscu zamieszkania (wyjątki stanowią: Kielce gdzie będzie to MOPR i Staszów, gdzie będzie to Starostwo Powiatowe).

Wnioski składane są wyłącznie drogą elektroniczną przez System Obsługi Wsparcia.