Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - aktywizacja - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu “Aktywizacja = Praca bez barier”. Jest on realizowany przez Consultor Spółka z ograniczoną oodpowiedzialnością oraz współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2022 do 30 czerwca 2023.

Obszar realizacji: województwo lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 360 osób z niepełnosprawnościami – z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia, niepracujących powyżej 18 roku życia. Z województwa świętokrzyskiego udział w projekcie weźmie 120 osób (54 kobiety i 66 mężczyzn) w tym:

poprzez realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób, które przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy.

Cele główne projektu:

Po udziale w Projekcie minimum 87 osób znajdzie zatrudnienie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Kontakt w sprawie Projektu:

Karolina Kaźmierczak
E-mail: k.kazmierczak@consultor.pl
Telefon: 81 745 41 91.
Adres: Consultor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mieszka Pierwszego 6, 20-610 Lublin