Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - 19 maja - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności (z języka angielskiego “Global Accessibility Awareness Day”, w skrócie GAAD). Ten dzień jest ukierunkowany szczególnie na dostępność cyfrową.

Kwestię dostępności cyfrowej reguluje Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zgodnie z którą treści publikowane przez podmioty publiczne muszą spełniać wymogi dostępności.

Co to w praktyce oznacza? Między innymi:

Logotypy unijne projektu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jako podmiot publiczny, również jest obowiązany do dostosowania treści cyfrowych tak, aby były one dostępne.
Nasza uczelnia realizuje projekt “Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Jednym z zadań projektu jest blok szkoleń z obszaru podniesienia świadomości niepełnosprawności, podczas których omawiane są również zagadnienia z zakresu dostępności cyfrowej.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny, uzyskana wiedza – bezcenna.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach i kontaktu z Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.