Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Aktywny Samorząd w 2022 roku - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP
Logo programu "Aktywny Samorząd": zielona osoba poruszająca się na pomarańczowym wózku inwalidzkim wpisuje się w kontury Polski, obok symbole osób głuchych i niewidomych.

Aktywny Samorząd w 2022 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje realizację modułu II programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W ramach tego modułu oferowana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym, dziennym lub niestacjonarnym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia SOW już od dnia 1 marca 2022 roku.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków

Termin ten wypada:

 • dnia 31 marca 2022 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021 i 2022),
 • dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022 i 2023).

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ustępach od 10 do 24 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań (…)” w 2022 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr lub półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  • do 4000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia

Dodatek (1000 lub 1500 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;
 2. 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 3. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 4. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów lub nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki lub udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 5. 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 6. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 7. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 9. 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50 procent kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2000 zł jest możliwe, ale jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przekazanie przyznanych środków finansowych

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru lub półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły lub uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem lub programem studiów lub nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1000 lub 1500 zł ze zwiększeniami) jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 • do 50 procent wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75 procent,
 • do 75 procent wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100 procent wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę lub uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr lub półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15 procent kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65 procent).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego lub akademickiego.

Warunki dopuszczalności pomocy w formie dofinansowania kosztów nauki zawarte są w ustępie 19 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań (…)” w 2022 r. Należy zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.

Dodatkowo, przypominamy:

 • W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są doktorantami szkoły doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (na przykład urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje wyłącznie samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (na przykład stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem lub programem studiów lub nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze lub półroczu.

Więcej szczegółów i harmonogram realizacji programu “Aktywny Samorząd” znajdują się na stronie PFRONu.


Data publikacji: 21 lutego 2022; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 2